dilluns, 29 de maig de 2017

Companyes de Jo Sí Sanitat Universal pregunten sobre les actuacions del CatSalut en relació a les factures il·legals

El Conseller Comín respon a les demandes de les companyes de Jo Sí Sanitat Universal però no ofereix solucions efectives

El 15 de maig passat, durant la participació del Conseller Toni Comín en l'acte “Present i futur de la sanitat catalana”, la nostra companya de Jo Sí Sanitat Universal pregunta al Conseller quines actuacions farà el CatSalut per acabar amb la facturació il·legal de les urgències a Catalunya.
La companya va denunciar en la seva intervenció que la facturació il·legal es produeix fins i tot en el cas de menors i embarassades. Ella mateixa és testimoni habitual d'aquesta pràctica il·legal a les urgències de l'hospital en el qual treballa en Barcelona
També li va preguntar per què la futura llei d'atenció sanitària universal no compleix la "Proposta d´acord cap a la independència" en la qual es garantia l'assistència sanitària a totes les persones residents a Catalunya amb independència de si consten o no en el padró.

  • Vídeo de la companya Ana de JoSí Sanitat Universal preguntant al Conseller Comín:   • Vídeo resposta del Conseller:Analitzant la resposta del Conseller, que també podeu visualitzar íntegrament en el següent vídeo, des de la Plataforma per una Atenció Sanitària Universal a Catalunya (PASUCat) voldríem fer les següents consideracions:
Agraïm la confiança que diposita el Conseller en la nostra plataforma per vigilar que les entitats proveïdores compleixin la normativa sobre facturació de les urgències, així com les instruccions i futura llei que garanteixen el dret a l'atenció sanitària de les persones estrangeres excloses per la Seguretat Social. Però seguim demanant que sigui el propi CatSalut el que estableixi mecanismes de control per assegurar que es compleix la seva pròpia normativa, de manera que s'acabi amb els continus casos d'exclusió sanitària que s'estan produint a tota Catalunya.
Ens alegrem de la proposta del Conseller respecte a "castigar les entitats que incompleixin la normativa del CatSalut", igual que la Guàrdia Urbana multa a qui se salta un semàfor en vermell. Per desgràcia però, la nostra experiència fins a dia d’avui és que quan la PASUCat ha denunciat casos d'exclusió, sobretot de factures il·legals a urgències, la reacció del CatSalut ha estat escassa i evidentment insuficient.
Sobre el projecte de llei per a la universalització de l'atenció sanitària a Catalunya, seguim remarcant la importància que no s'exigeixi per llei el requisit d'estar empadronat per poder accedir a la sanitat catalana. Les diverses entitats participants a la PASUCat, i altres entitats com ara Creu Roja i Amnistia Internacional hem demanat mitjançant una compareixença al Parlament que es modifiqui aquest requisit que suposa una barrera insalvable per a moltes persones estrangeres residents a Catalunya.

Per últim, entenem que la proposta del conseller de regular l'accés a la sanitat de les persones residents a Catalunya mitjançant un reglament posterior a la llei però que aquestes, per diferents motius, no constin en el padró municipal no dota de les suficients garanties legals a aquestes persones per poder exercir el seu dret a la sanitat.

dijous, 18 de maig de 2017

Facturació indeguda de les urgències pediàtriques

L'Hospital Sant Joan de Deu incompleix les normes del CatSalut


La plataforma PASUCat va denunciar fa un parell de setmanes el cas de Sandra, una dona de Costa Rica a la qual al desembre del 2015 l'Hospital Sant Joan de Dèu li havia cobrat fins a 1500 euros per l'atenció urgent a la seva nena.


Aquesta facturació es va produir contrariant el Reial decret 16/2012 que garanteix l'atenció als menors , embarassades i l'atenció urgent. A més van incomplir la normativa del CatSalut vigent en aquell moment, que establia que els menors d'edat sense targeta sanitària rebrien l'atenció sanitària i el CatSalut es faria càrrec econòmic d'aquesta atenció

Encara que es van incomplir les lleis espanyoles i la normativa catalana, ni el CatSalut ni el propi hospital han retornat encara els diners cobrats il•legalment a la Sandra.

Com a resposta a la nostra denúncia del cas, l'Hospital Sant Joan de Deu ens ha explicat quin és el seu protocol actual de facturació en les urgències de pediatria:
  •  El primer que es demana es la TSI (targeta sanitària del CatSalut) i només si el pacient no en disposa, se li demana si té alguna assegurança privada i si no la té, si té recursos per pagar l’assistència.
  • Si la família pot atendre el pagament, tal com va passar en aquest cas, se li informa que quan porti la TSI se li retornaran els diners (a la vegada que l’Hospital factura aleshores l’assistència al CatSalut).

El fet de demanar als menors d'edat si tenen recursos sanitaris per pagar l'assistència, i cobrar-la en cas que així sigui, incompleix la normativa del CatSalut, que en la seva resolució del 30 de Setembre sobre facturació de urgències, on s'estableix que menors i embarassades poden accedir a l'atenció urgent, sense necessitat de pagament, mitjançant la signatura d'una declaració conforme no tenen una assegurança mèdica, pública o privada, ni una tercer a persona responsable obligada a fer-se càrrec d'aquesta assistència.

Aquesta resolució no diu a cap moment que si la família del menor, o la dona embarassada, disposen de recursos econòmics, hauran de pagar la urgència, tal com estan fent a Sant Joan de Dèu i als centres pertanyents a aquest hospital com el CAPIBE (Centre d'Atenció Pediàtrica Integral de Barcelona Esquerra) de Numància.

Per tant demanem al CatSalut que faci complir la seva pròpia normativa a l'Hospital Sant Joan deDèu, en el CAPIBE, i en tots els centres sanitaris públics de Catalunya. Una vegada més queda demostrat que les escasses actuacions del CatSalut destinades a garantir el dret a l'atenció urgent a Catalunya han estat més que insuficients.

dijous, 4 de maig de 2017

#FacturaUrgencias ilegal en pediatría: Un año esperando que CatSalut le devuelva 1500 euros


Sandra es una mujer procedente Costa Rica. En el año 2015  estudiaba en Barcelona, con un visado de estudiante, En Diciembre del 2015 decidió traer a su hija pequeña desde su pais para poder vivir juntas. 

Una vez en Catalunya, intentaron conseguir una tarjeta sanitaria para la menor, pero las administrativas del CAP Hortes, en Poble Sec, desconocían la Instrucción 8/2015 del CatSalut y le negaron la tarjeta sanitaria a la que tenía derecho.

Ese mismo mes la niña sufrió un ataque de epilepsia por el que tuvo que ir a Urgencias de Pediatría del Hospital Sant Joan de Dèu. La niña fue atendida y precisó un ingreso urgente en dicho centro. Una vez dada de alta a Sandra le hicieron pagar  una factura de 1422 euros

Sandra tuvo que volver a Urgencias de ese hospital dos veces más, en diciembre 2015 y en febrero 2016, donde le volvieron a cobrar, esta vez fueron 80 euros por cada visita. 

Ante este atropello,  no tuvo más remedio que buscarse la vida y hacer todo tipo de esfuerzos para pagar esos 1582 euros. Nadie le había informado de los derechos de su hija a ser atendida de manera gratuita.

  Las instrucciones del CatSalut eran bien claras, prohibiendo facturar la atención a los menores de edad, pero el Hospital prefirió embolsarse esos 1500 euros antes que velar por los derechos de la menor. 

La situación cambió cuando Sandra vio un cartel en su barrio, de la campaña Jo Sí Sanitat Universal, que decía: "Todos y Todas tenemos derecho a la Atención Sanitaria, si no te atienden o te han facturado ponte en contacto con nosotros". 

Gracias al asesoramiento del grupo de acompañamiento de Poble Sec, Sandra pudo volver al CAP Hortes y exigir que se le tramitara la tarjeta que le habían negado a su hija.

 Una vez conseguida la tarjeta, hace un año, en Marzo del 2016, Sandra se dirigió al hospital Sant Joan de Dèu para reclamar la devolución de todo el dinero cobrado de manera ilegal por la atención urgente de su hija.

La respuesta del hospital es a la par sorprendente y vergonzosa. Admitieron que la factura se había realizado de manera indebida, pero sólo le devolvieron los 80 euros de la última visita, alegando que los 1502 euros cobrados en diciembre del 2015 correspondían al año fiscal anterior y no podían devolvérselos...

Ante este despropósito la PASUCat presentó su queja  al Comitè d’Accés a l’Atenció Sanitària a la Ciutat de Barcelona,  formado por el CatSalut y el Ajuntament de Barcelona. entregamos toda la documentación sobre el caso y se comprometieron a estudiar la incidencia. 

Un año despuésni la plataforma PASUCat ni Sandra  hemos tenido respuesta sobre nuestra denuncia, y Sandra sigue esperando recuperar esos 1500 euros que le cobraron ilegalmente.

Desde la PASUCat y Jo Sí Sanitat Universal pedimos que el CatSalut actúe y se resuelva esta injusticia. Nos parece inconcebible que mientras el Conseller de Salut realiza declaraciones sobre su voluntad de blindar la Sanidad Universal en Catalunya, los altos cargos del CatSalut no han movido ni un dedo para solucionar este caso tan flagrante de exclusión sanitaria.

dijous, 20 d’abril de 2017

Cinc anys d'exclusió sanitària

La Plataforma per una Atenció Sanitària Universal a Catalunya demana acabar amb l’exclusió sanitària existent des de fa cinc anys.

El 20 d´abril del 2012, ara fa cinc anys, es va produir un canvi normatiu que va implicar deixar fora de la sanitat pública un nombre molt important de persones. Aquest canvi va suposar un retrocés en els drets que s'havien assolit amb la Llei de Sanitat de 1986, vinculant l’accés a la sanitat amb les persones que cotitzen a la Seguretat Social, i deixant fora del sistema públic de salut els i les ciutadans/es estrangers/es en situació administrativa irregular, ascendents -règim general i comunitari- estudiants i ciutadans/es europeus/es, en determinats supòsits.

Per pal·liar els efectes de la reforma, a Catalunya es van dictar dues instruccions, la 10/2012 que va ampliar l'atenció a les persones estrangeres extracomunitàries en situació administrativa irregular, i la 8/2015, actualment vigent, que amplia la cobertura de l'anterior instrucció, donant accés a la sanitat a alguns dels col·lectius exclosos. En ambdues instruccions és requisit imprescindible acreditar tres mesos d’empadronament per accedir als serveis sanitaris.

Malgrat el discurs polític, es continuen produint incompliments per part del CAPs, CUAPs i Hospitals, no tan sols de la pròpia normativa de la Generalitat, sinó també en diversos àmbits establerts per la normativa estatal: a l’atenció a embarassades i menors i en casos de cobrament indegut de les urgències a persones migrades i demandants de Protecció internacional.

La Plataforma per una Atenció Sanitària Universal a Catalunya (Pasucat), que treballa pràcticament des de la publicació de la nova normativa en la denúncia de l’exclusió en aquest àmbit, té documentades més de 200 vulneracions de la normativa pels diferents serveis d'atenció sanitària, causades per l’existència de traves burocràtiques i arbitrarietats, que afecten els col·lectius esmentats anteriorment.

Actualment, el Parlament de Catalunya està tramitant la Llei d’Accés Universal a la Sanitat, que la Pasucat considera que ha de ser aprovada amb urgència. Però cal immediatament, tal i com la Plataforma ja ha demanat a la Comissió de salut del Parlament:
·       Acabar amb l’exclusió sanitària de les persones migrants i sol·licitants de Protecció Internacional  i facilitar-ne l’atenció sanitària amb cobertura general des de la seva arribada: és un col·lectiu que necessita tenir garantits drets bàsics mentre dura el procés de regulació de la seva situació.
·       Facilitar l’empadronament sense domicili fix i abstenir-se d'establir requisits d'empadronament per part de tots els Ajuntaments de Catalunya. Aquest tipus de requisits poden impedir l'accés als serveis de salut de les persones migrades en situació irregular i els de sol·licitants de Protecció Internacional que viuen a Catalunya durant els primers mesos fins a la formalització de la seva sol·licitud.
·       Assegurar la formació del personal administratiu i sanitari sobre els drets que dóna la futura Llei d'Universalització de l'Atenció Sanitària, molts d'ells ja inclosos en la Instrucció 8/2015, amb l'objectiu de garantir la seva correcta aplicació.
·       Promoure campanyes informatives sobre el dret a la salut adreçades a les persones i col·lectius d'especial vulnerabilitat perquè coneguin i puguin exigir els seus drets.
·       Acabar amb la facturació indeguda de l’atenció urgent de les persones migrades i refugiades residents a Catalunya.
 Pel que fa a l’àmbit estatal, és imprescindible:
·         Derogar el Reial Decret-llei 16/2012, de 20 d'abril, de mesures urgents per garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut i la suspensió definitiva de la seva execució.
·         Impulsar i aprovar iniciatives legislatives i normatives, acompanyades del seu desenvolupament executiu i dotades amb el corresponent finançament amb fons públics, que garanteixin el dret a la sanitat pública per a totes les persones amb independència del seu origen i condició.


La Plataforma per una Atenció Sanitària Universal a Catalunya farà un acte de denúncia de l’existent exclusió sanitària i de reivindicació de les seves demandes:
Acte de denúncia:
Dijous 20 d’abril a les 20 h, davant del Casal independentista de l’Eixample. C/ Sardenya, 256-260 (Barcelona).

dijous, 30 de març de 2017

Las personas españolas también son víctimas de la exclusión sanitaria

Facturación a las bravas por no llevar encima la TSI cuando vas a urgencias.

Desde que en 2012 entró en vigor el Real Decreto 16/2012, la exclusión sanitaria no conoce de fronteras ni nacionalidades. Al acabar con la universalidad de la sanidad, cualquier persona que no demuestre ser asegurado del INSS puede quedar excluído, ya sea una persona española o extranjera, con o sin "papeles". 
Incluso los derechos más básicos son vulnerados, como el derecho a la atención urgente, la atención a los menores y a embarazadas... Estos derechos deberían estan asegurados si se cumplieran las leyes catalanas y españolas amparadas en los acuerdos internacionales en materia de salud. 

Así está pasando en Barcelona, donde en el pasado mes de febrero se ha producido un nuevo caso de facturación indebida en el servicio de Urgencias del Hospital Clinic En esta ocasión la afectada fue una ciudadana española, una mujer española, que  acudió al hospital y presentó su DNI como documento acreditativo de su identidad. En  ese momento no llevaba encima la tarjeta sanitaria de su comunidad autónoma, ni otro documento que acreditara que es asegurada del INSS. 


Tras ser atendida en urgencias, le entregaron y cobraron una factura, de 223 euros, junto a un documento explicativo sobre el protocolo de la facturación en urgencias. 


dilluns, 27 de març de 2017

Targeta sanitària per a catalans residents a l'estranger

El Govern presenta la cartera de serveis per als catalans inscrits al Registre de residents a l'exterior

Els catalans residents a l’estranger tindran dret a la targeta i l’atenció sanitària inclosa, amb càrrec al CatSalut, en les seves estades temporals a Catalunya

Targeta Sanitària Individual (TSI)

QUI pot accedir a la TSI?
Els catalans i catalanes residents a l’exterior i inscrits al Registre de catalans i catalanes residents a l’exterior, que no siguin titulars de cobertura sanitària pública en relació amb l’aplicació d’acords bilaterals o multilaterals en matèria d’assistència sanitària bàsica en els seus desplaçaments temporals a Catalunya. No podrien optar a aquest servei, per tant, els catalans residents a Andorra, Brasil, Marroc, Perú, Suïssa, Tunísia, Xile, països de la Unió Europea i de l’Espai Econòmic Europeu.

Aportacions al Projecte de Llei de Sanitat Universal a Catalunya

Article original vía @FoCAP "Sanitat per a tothom a Catalunya"

Des de la promulgació del Reial Decret Llei del Govern Espanyol 16/2012 (RDL) l’accés a l’atenció sanitària d’alguns col·lectius s’ha vist limitada o negada i s’ha acabat amb el caràcter universal i equitatiu que definia el nostre sistema sanitari des de 1986.

La implantació del RDL ha tingut conseqüències greus per a la vida i la salut dels milers de persones que s’han vist afectades. La normativa catalana, a través de la vigent Instrucció 08/2015, ha actuat com a pal·liatiu, però no ha aconseguit revertir les situacions d’exclusió sanitària que s’han produït.

Ara el Parlament de Catalunya està treballant en un Projecte de llei d’universalització de l’assistència sanitària a Catalunya  En la fase de debat hi estan participant nombroses entitats cíviques i professionals, entre elles la PASUCat, que va fer la seva compareixença el dia 16 de març juntament amb el FoCAP i SOS Racisme.

El FoCAP s’ha oposat sempre al RDL, ha defensat la seva derogació i juntament amb altres
entitats, ha impulsat la creació de la Plataforma per una Atenció Sanitària Universal a Catalunya
(PASUCAT) de la qual segueixen formant part. Des de la plataforma donem suport a la proposta d’aquesta llei catalana que té per objecte garantir a totes les persones estrangeres residents a Catalunya, sense distinció per raó d’origen o per la seva situació legal i administrativa, l’assistència sanitària i farmacèutica pel Servei Català de Salut.

Per l’interès i la riquesa de les aportacions que van fer les representants de les tres entitats davant la Comissió de Salut del Parlament, posem a disposició els documents:

dimecres, 15 de març de 2017

Compareixença de la PASUCat en la Comissió de Salut del Parlament.

La Plataforma per una Atenció Sanitària Universal a Catalunya compareixerà demà dijous 16 de Març a les 15 hores enfront de la Comissió de Salut del Parlament de Catalunya per donar la nostra  opinió  i formular les nostres propostes sobre el  Projecte de llei d’universalització de l’assistència sanitària, confiant que seran recollides i incorporades en el text final de la llei.

Des que es va donar a conèixer la intenció d'aprovar una llei d'universalització de la sanitat, la plataforma ha presentat al Govern de la Generalitat al juny del 2016 nostres al·legacions a l'avantprojecte d'aquesta llei, i posteriorment ens hem reunit amb alguns grups parlamentaris per presentar les nostres al·legacions al projecte de llei.

En la nostra propera compareixença seguirem insistint que es realitzin els canvis imprescindible perquè la llei aconsegueixi l'objectiu que li dóna nom, una atenció sanitària per a totes les persones que resideixen a Catalunya, amb independència de la seva situació administrativa.

Considerem imprescindible que l'aprovació de l'actual projecte de llei s'acompanyi d'unes disposicions reglamentàries que assegurin la correcta aplicació de la normativa vigent. 

Tot i que valorem positivament la disposició del Catsalut per establir vies de comunicació amb les entitats, critiquem obertament la incapacitat que ha demostrat fins ara el CatSalut per aplicar les seves pròpies instruccions i resolucions sobre atenció a les persones no assegurades ni beneficiàries del SNS, que està provocant que la població més vulnerable segueixi sofrint l'exclusió sanitària, arribant a l'extrem de negar-los l'atenció sanitària urgent a persones que no disposen de recursos econòmics suficients parell pagar-la.


Us facilitem l'ordre del dia de les compareixences que tindran lloc enfront de la Comissió de Salut del Parlament:

Podreu seguir les novetats a través del nostre compte de twitter amb el hashtag #LleiSalutUniversal

dijous, 16 de febrer de 2017

Continúa la facturación ilegal en las Urgencias de Catalunya

Desde septiembre del 2012 con la entrada en vigor del Real Decreto 16/2012, la plataforma PASUCat y Jo Sí Sanitat Universal  hemos denunciado que en Catalunya se han estado cobrando las urgencias a las personas extranjeras residentes en Catalunya. 
Esta facturación continúa hoy en día por la mala aplicación del protocolo de Facturación  del CatSalut que no ha conseguido garantizar el derecho a la atención urgente gratuita a las personas sin recursos, así como para los menores y las embarazadas.

 


En estos años hemos denunciado varios casos graves, como el ocurrido en el hospital pediátrico Sant Joan de Déu de Barcelona que en Marzo del 2014 obligó a firmar un compromiso de pago a los padres de un bebé para una operación urgente de una hernia inguinal estrangulada

Este mismo hospital cobró, en Diciembre de 2015, 1400 euros a Sandra, porque su hija ingresó en Urgencias por una crisis epiléptica. Esta factura fue reclamada por la familia pero no se consiguió que se le devolviera el dinero indebidamente cobrado.

Un caso con consecuencias más graves ha sido el  de Sabrina, que en Diciembre del 2015 fue a Urgencias del Hospital del Mar porque sospechaban que tenía un tumor en el tórax.  Como no tenía tarjeta sanitaria para ser atendida le pidieron pagar un importe que no podía asumir, y tuvo que marcharse a su casa sin visitarse. Tres meses después, ya con tarjeta sanitaria  Sabrina volvió a Urgencias, siendo diagnosticada de un linfoma estadío IV,  que como no había sido tratado a tiempo  había progresado y se había extendido por todo el cuerpo.


Aunque el nuevo protocolo del CatSalut se ha aplicado en unas 1000 visitas urgentes en toda Catalunya en el último trimestre del 2016, los hospitales y sindicatos denuncian que su  implementación ha sido muy deficiente, y se sigue facturando la visita urgente en contra de lo establecido por dicho protocolo.

Se ha facturado a personas residentes en Catalunya cobrándoles como si fueran turistas. Así lo reconoce el Institut Catalá de Salut (ICS) que no ha aplicado el protocolo en ninguno de los principales hospitales de Catalunya, facturando incluso a menores en el Hospital Joan XXIII de Tarragona. Tampoco siguen las instrucciones del CatSalut algunos centros de Urgencias de Atención Primaria en Barcelona, como la Clínica Plató, la Fundació Puigvert y las Urgencias Pediátricas CAPIBE del Hospital Sant Joan de Deu. 

 En este caos existente,  continúan las facturas ilegales de Urgencias en Catalunya. En el CAP Roger de Flor de Barcelona, el  22 de diciembre a una madre de un bebé con fiebre alta le obligaron a pagar 90 euros como condición imprescindible para visitarla en urgencias. Las trataron como una turista con dinero, mientras ella tenía que pedir dinero en la sala de espera para poder pagar la urgencia de su bebé.
Otro punto negro de son los centros del Parc de Salut Mar  (Hospital del Mar y CUAP Perecamps en el Raval) donde de manera repetida se comenten errores al facturar las urgencias. La  dirección no ha tomado medidas efectivas para corregirlos, y continúan facturando como le pasó a una mujer pakistaní que el 5 de Enero acudió a Urgencias  del CUAP Peracamps. Aunque dijo que no tenía dinero se le dio una factura por 244 euros, obligándole a presentar una tarjeta sanitaria para cancelar la factura o  tendría que pagarla. 

También en Barcelona un hombre peruano acudió al CUAP Dos de Maig el 29 de Enero, donde le dijeron que tenía que pagar unos 120 euros para ser atendido, sin ofrecerle otra opción, tratándolo como si furea un turista con dinero. Pero como no tenía ese dinero se marchó sin visitarse, por suerte nos llamó y pudimos indicarle que volviera al CUAP y pidiera ser atendido como persona sin recursos, sólo en ese segundo intento el CUAP aplicó el protocolo correcto del CatSalut.

También recibimos una llamada urgente el pasado 4 de Febrero, de una mujer paraguaya, empadronada en Barcelona, que acudió a urgencias del CUAP Manso, le dijeron que si no pagaba los 105 euros de la visita no podría ser atendida. Tuvimos que hablar por teléfono con la administrativa para forzarle a cumplir la normativa del CatSalut y permitir la atención urgente de esta mujer sin recursos económicos.

Esta amarga lista se completa con el via crucis que pasó la mamá de Victoria, una mujer mayor dominicana que el 28 de Enero acudió a Urgencias del Hospital Broggi en Sant Joan Despí por una crisis hipertensiva. Le dijeron que las reglas de ese hospital obligan a pagar unos 200 euros antes incluso de una primera valoración de la urgencia sanitaria.

 Ante este panorama la familia se dio la vuelta y buscó mejor suerte en el Hospital Clinic de Barcelona, donde sí la atendieron pero le presentaron una factura tras la atención médica urgente. Tuvieron la suerte de conocer a una activista de Jo Sí Sanitat Universal que les informó de sus derechos y pidieron al Clinic firmar la declaración conforme carecen de recursos.


Desde la PASUCat y Jo Sí Sanitat Universal consideramos estos hechos de extrema gravedad.  En el caso de la atención urgente parece que prima más el afán recaudatorio de las entidades proveedoras de servicio que el velar por el derecho a la salud. Insistimos en que el CatSalut debe tomar todas las medidas necesarias para garantizar la asistencia sanitaria urgente a todas las personas residentes en Catalunya.