dijous, 12 de gener de 2017

Factura il·legal a un nadó a l'Hospital Joan XXIII,Tarragona

(En castellano más abajo)

L’11 de desembre va acudir al Servei d'Urgències de l'Hospital Joan XXIII de Tarragona una família de ciutadans extracomunitaris, que tot i ser residents a Catalunya, no havien pogut sol·licitar la Targeta Sanitària.

En admissió d'urgències els van dir que en no tenir targeta sanitària només els visitarien si pagaven prèviament la visita. La família va decidir prioritzar la visita del menor d'edat, d'1 any de vida, i va pagar en aquest moment els 150 euros que se'ls exigia. El pare del menor també es trobava malalt, però va renunciar a ser visitat perquè no tenien diners per pagar dues visites urgents.

Aquesta facturació de la visita urgent és totalment il·legal i contrària a la resolució del 30 de setembre del CatSalut sobre assistència i facturació de l'actuació sanitària urgent:

El procediment correcte hauria estat realitzar l'atenció urgent sense pressionar a fer el pagament previ com a condició per a ser atesos. L'atenció urgent s'ha de garantir en qualsevol cas, i el fet de sol·licitar el pagament abans de ser visitat té un efecte dissuasiu. 

Després d'haver atès aquesta família se li hauria d’haver ofert el document de Declaració Responsable conforme no disposa de recursos econòmics suficients per pagar aquesta atenció, evitant així la generació de la factura per l'actuació urgent.

Després de consultar el cas amb la nostra Plataforma, la família de l'afectat ha posat una reclamació oficial a l'Hospital exigint la devolució de l'import pagat. Des del Servei de Facturació de l'hospital ens han informat que NO procediran a la devolució de l'import pagat, tot i que la factura es va fer en contra de la normativa del CatSalut.

El responsable del Servei de Facturació de l'Hospital Joan XXIII ens ha comunicat que des del CatSalut no ha arribat al seu Hospital cap ordre o instrucció per aplicar el protocol d'assistència i facturació de l'atenció urgent que va establir el mateix CatSalut en la resolució del 30 de setembre. Han passat més de dos mesos des que aquest protocol va entrar en vigor i hem comprovat que la facturació il·legal de les urgències és la pràctica habitual en aquest hospital.

La família del nadó ja ha pogut demanar la targeta sanitària que dóna dret al menor a l'atenció sanitària. No han tingut la mateixa sort els pares d’aquest menor. En el seu CAP els van advertir que més els val no posar-se malalts fins que tinguin tres mesos de padró i puguin demanar la targeta sanitària nivell 2, perquè si han d'anar a urgències ara hauran de pagar.

Des de la direcció de la Regió Sanitària del Camp de Tarragona del CatSalut ens afirmen que la Targeta Sanitària nivell 1 que els pares tenen ara no inclou dret a urgències. A més a més, ens informen que de moment des del CatSalut no investigaran els fets referents a la factura il·legal que denunciem.

Així mateix, hem parlat amb el Departament de Facturació de l'Institut Català de la Salut per demanar que investigui el protocol de l'Hospital Joan XXIII i adopti mesures per corregir les deficiències trobades, així com assegurar la devolució de l'import pagat per aquesta família per l'atenció urgent.

Davant d'aquesta situació hem sol·licitat una reunió amb el director del Servei Català de Salut, David Elvira, per denunciar que la resolució sobre facturació d'urgències que ell mateix va signar el setembre passat no s'està complint a l'Hospital de Joan XXIII ni en altres hospitals públics de Catalunya dels que també ens han arribat incidències per facturació il·legal de l'atenció urgent.

Enllaç a la notícia en la Cadena Ser:  La sanitat catalana cobra a refugiats i immigrants per visites d'urgència: 

Texto en Castellano:

El pasado 11 de diciembre acudieron al Servicio de Urgencias del Hospital Joan XXIII de Tarragona una familia de ciudadanos extracomunitarios, que aunque son residentes en Catalunya no habían podido solicitar la Tarjeta Sanitaria.
En admisión de Urgencias les dijeron que al no tener Tarjeta Sanitaria sólo les visitarían si pagaban previamente la visita. Dada la escasez de recursos económicos la familia decidió priorizar la visita del menor de edad, de 1 año de vida, y pagaron en ese momento los 150 euros que se les exigía. El padre del  menor también se encontraba enfermo, pero renunció a ser visitado porque no tenían dinero para pagar dos visitas urgentes.
Esta facturación de la visita urgente es totalmente ilegal y contraria a la resolución del 30 de Septiembre del CatSalut sobre asistencia y facturación de la actuación sanitaria urgente: 

El procedimiento correcto habría sido realizar la atención urgente sin presionarles a realizar el pago previo como condición  para ser atendidos. La atención urgente se ha de garantizar en cualquier caso y solicitar el pago antes de ser visitado tiene un efecto disuasorio. 

Tras haberles atendido se les debería ofrecer el documento de Declaración Responsable conforme no disponen de recursos económicos suficientes para pagar esta atención, evitando así la generación de la factura por la actuación  urgente.
Tras consultar con nuestra plataforma, la familia del afectado ha puesto una reclamación oficial en el Hospital exigiendo la devolución del importe pagado, desde el Servicio de Facturación del hospital nos han informado que NO se va a proceder a la devolución del importe pagado, aunque la factura se hizo en contra de la normativa del CatSalut.

El responsable del Servicio de Facturación del Hospital Joan XXIII nos ha comunicado que a su Hospital no ha llegado desde el CatSalut, ninguna orden o instrucción para aplicar el protocolo de asistencia y facturación de la atención urgente que estableció el CatSalut en la resolución del 30 de Septiembre. Han pasado más  de dos meses desde que dicho protocolo entró en vigor y hemos comprobado  que la facturación ilegal de las urgencias es la práctica habitual en dicho hospital.
El menor ya ha podido pedir su tarjeta sanitaria que le da derecho a la atención sanitaria.  No han tenido la misma suerte sus padres. En su CAP les advirtieron que más les vale no ponerse enfermos hasta que tengan tres meses de padrón y puedan pedir la Tarjeta Sanitaria nivel 2, porque si tienen que ir a Urgencias ahora tendrán que pagar

Desde la dirección de la Región Sanitaria del Camp de Tarragona del CatSalut nos afirman que la Tarjeta Sanitaria nivel 1 que los padres tienen ahora no incluye derecho a Urgencias. Además nos informan que de momento desde el CatSalut no van a investigar la factura ilegal que le denunciamos 

Asímismo hemos hablado con el departamento de Facturació del Institut Catalá de la Salut para pedir que investigue el protocolo del hospital Joan XXIII y adopte medidas para corregir las deficiencias encontradas, así como asegurar la devolución del importe pagado por esta familia por la atención urgente.
Ante esta situación hemos solicitado una reunión con el director del Servei Catalá de Salut, David Elvira, para denunciar que la resolución sobre facturación de Urgencias que él mismo firmó el pasado Septiembre no se está cumpliendo en el Hospital de Joan XXIII ni en otros hospitales públicos de Catalunya de los que también nos han llegado incidencias por facturación ilegal de la atención urgente.
Enlace a la noticia en la Cadena Ser:  La sanitat catalana cobra a refugiats i immigrants per visites d'urgència: 

dimarts, 20 de desembre de 2016

Catalunya nega atenció sanitària a persones sol·licitants de Protecció internacional

Sovint sentim i llegim a la premsa declaracions de polítics al·legant que Catalunya és una nació d’acollida, però les persones refugiades que hi arriben es troben amb múltiples barreres per accedir al sistema sanitari.

Aquest fet està succeint tot i que l’Estat Espanyol estipula que "Los solicitantes de protección internacional recibirán la asistencia sanitaria necesaria” (RDL 1192/20129), laGeneralitat afirma que Catalunya disposa de Sanitat Universal, i diversos Ajuntaments de Catalunya s´enorgulleixen que són Municipis Refugi.

Les persones refugiades han de sol·licitar protecció internacional a la Secció d’Asil de la Subdelegació de Govern. Els tràmits, des que demanen cita fins que s’admet a tràmit la sol·licitud de protecció i aconsegueixen la Targeta de Sol·licitants d’Asil, poden durar mesosDurant aquests mesos aquestes persones estan en situació administrativa irregular i excloses del sistema sanitari de l’Estat Espanyol a causa del RDL 16/2012.
A Catalunya, les persones refugiades tenen dret a la  Targeta Sanitària Individual (TSI) i a ser ateses segons la Instrucció 8/2015, però es troben amb diverses barreres burocràtiques que els impedeixen aconseguir l´atenció sanitària. Passem a enumerar alguns casos:

1. Les Oficines d’Atenció al Ciutadà (OAC) de diversos municipis de Catalunya els neguen el padró al·legant que el seu passaport està escrit en àrab, o que el document provisional de sol·licitud d’asil no és vàlid per empadronar-se. Aquest fet els exclou de l’atenció sanitària ja que el padró és indispensable a l’hora d’obtenir la TSI. 

2. La resolució del CatSalut de 30 de setembre sobre assistència i facturació de les urgències que contempla l’atenció sense cobrar a través de la signatura d’una declaració responsable al·legant manca de recursos econòmics. Malgrat l’existència d’aquesta normativa, el mes de novembre d’enguany es va emetre una factura de 207€ a una persona refugiada que es va adreçar a urgències a l’Hospital Sant Pau, tot i haver informat sobre la seva situació i de la seva manca de recursos econòmics.

3. Una altre persona es va dirigir a urgències a l’Hospital de l´Esperit Sant de Santa Coloma, ja que tenia dolor a una cama. En realitzar-li una radiografia, van detectar la presència de material bèl·lic (una bala) en aquesta cama que precisava derivació per extracció quirúrgica. No obstant això, se’l va informar que la seva Targeta Sanitaria Nivell 1 no dóna dret a l’atenció especialitzada durant els primers tres mesos.

4. Al CAP de Santa Coloma de Gramenet es va presentar una persona amb l’objectiu de tramitar la TSI amb la targeta de sol·licitant d’asil. Tot i que el dret a l’atenció sanitària de les persones refugiades comença en el mateix moment en què la sol·licitud és admesa a tràmit, el van informar que no li podien tramitar la TSI si no portava un número d’assegurat expedit per la Seguretat Social (aquest número s’adjudica després de sis mesos de l’admissió a tràmit de la sol·licitud d’asil, o abans si es resol i s’accepta la sol·licitud).

Les entitats signants, que treballem amb persones refugiades, exigim que:
-S’acabi l’exclusió sanitària d’aquest col·lectiu especialment vulnerable.
-Se’ls faciliti l’empadronament  i l’atenció sanitària amb cobertura general des de la seva arribada.
-No es facturi l’atenció urgent i s’agilitzi la tramitació de la TSI.


Fent efectiu l’orgull que som i serem una societat d’acollida.

Atentament,


Plataforma per una Atenció Sanitaria Universal a Catalunya (PASUCat)
SOS Racisme Catalunya
Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat (CCAR)
Plataforma STOP Mare Mortum
Per a més informació:
- Pascale Coissard. CCAR-CEAR. Tel. 933012539. pascale.coissard@ccar-cear.og
- Alicia Rodríguez. SOS Racisme-Catalunya. Tel. 934126012-636248621

dilluns, 5 de desembre de 2016

Vídeo: La llei de Sanitat Universal comença el seu tràmit urgent al Parlament

El passat 30 de Novembre el ple del Parlament va aprovar iniciar el tràmit via urgent del
Projecte de llei d'universalització de l'assistència sanitària
Podeu consultar el text del projecte de llei al següent enllaç:
http://www.parlament.cat/document/bopc/178938.pdf#page=67


També podeu veure el vídeo del debat parlamentari amb les intervencions del Conseller de Salut i dels diferents Grups Parlamentaris:

http://www.parlament.cat/web/canal-parlament/sequencia/videos/index.html?p_cp1=7838125&p_cp3=7839389

El Partit Popular va presentar una esmena a la totalitat que va ser rebutjada en la votació per la resta de Grups Parlamentaris


Per tant s'inicia un procés de compareixences i reformulació del projecte de llei, via urgent, que culminarà en aprovació de la futura llei.


La PASUCat considera que aquest projecte presenta importants limitacions que impedeixen la consecució d'una veritable Sanitat Universal a Catalunya, i per això el passat dia 17 de Juny vam presentar nostres a el·legacions, als quals és pot accedir al següent enllaç: 

http://tinyurl.com/allegacions-pasucat

Aquestes al·legacions no van ser acceptades pel Departament de Salut a l'hora de formular aquest projecte de llei, per la qual cosa des de la nostra Plataforma hem decidit sol·licitar una reunió amb els Grups Parlamentaris  per tornar-les a presentar i intentar que portin al Parlament la nostra veu i la de les persones que sofreixen l'exclusió sanitària a Catalunya .

dilluns, 28 de novembre de 2016

Jornada sobre l´accés al Sistema Sanitari

Existeix l'exclusió sanitària? Coneixes les implicacions del Real Decret del 16/2012? 
(en castellano más abajo) 

  Totes aquestes qüestions i d'altres s'exposaran a la Jornada sobre l'accès al sistema sanitari el proper dijous 1/12/16, que organitza La Capçalera, amb la participació de JoSiSanitat, PASUCAT, Creu Roja i l'Espai de l'Immigrant. 

Si t'interessa, estàs més que convidat, tindrà lloc a la Facultat de Medicina de la Pompeu Fabra (Aula 61.202) de 17 a 20 hs i és gratuït.El programa serà el següent:
 
17h: Context Legal. Blanca de Gispert PASUCAT
18h. Exposició de casos d'exclusió sanitària. Gerard Català (Creu Vermella)
19h. Com actuar davant aquests casos? Espai del Inmigrant i JosiSanitatUniversal.


Evento Facebook: https://www.facebook.com/events/813902975419198/

  ¿Existe la exclusión sanitaria? ¿Conoces las implicaciones del Real Decreto del 16/2012?

Todas estas cuestiones y otra más se expondrán en la Jornada sobre el acceso al sistema sanitario el próximo jueves 1/12/2016, que organiza La Capçalera, con la participación de JoSiSanitat, PASUCAT, Creu Roja y l'Espai de l'Immigrant. 


Si te interesa, estás invitado; será en la Facultad de Medicina de la Pompeu Fabra (Aula 61.202) de 17 a 20 hs, y es gratuito.El programa será el siguiente:

17h: Contexto Legal. Blanca de Gispert (PASUCAT)
18h. Exposición de casos de exclusión sanitaria. Gerard Català (Creu Roja)
19h. Cómo actuar ante estos casos? Espai del Inmigrant y JosiSanitatUniversal.

Evento Facebook: https://www.facebook.com/events/813902975419198/

dilluns, 21 de novembre de 2016

A Catalunya No s'han de cobrar les Urgències a persones sense recursos Nou Reglament del CatSalut sobre  facturació de les Urgències als centres sanitaris públics

Des del passat 30 de Setembre els centres d'atenció sanitària pública  tenen un nou protocol sobre assistència i facturació de l'atenció  urgent, a través de la següent Resolució del director del CatSalut: http://tinyurl.com/FacturacioUrgencies

Amb la nova Resolució del CatSalut  les persones sense targeta sanitària que viuen  a Catalunya, amb  independència de si estan o no empadronades, podran rebre l'atenció  urgent i serà el CatSalut  qui es faci càrrec del cost de l'atenció. Per a això la persona atesa  haurà de signar una Declaració Responsable conforme no disposa de  recursos  econòmics suficients per pagar l'import de l'assistència  sanitària urgent.

El nou protocol es resumeix en el document que el Consorci Sanitari  de Barcelona ha enviat a totes les entitats proveïdores, l'Algoritme d'Accessibilitat als Serveis  Sanitaris d'Urgències: http://tiny.cc/AlgoritmeUrgBCN


Aquest nou protocol arriba quatre anys després de l'entrada en vigor del  Reial decret Llei 16/2012 que va provocar l'exclusió sanitària de  milers de persones estrangeres residents en l'Estat Español.

Encara que aquest Decret assegura l'assistència sanitària en cas d'urgència a totes les persones, el Departament de Salut ha trigat quatre anys a adaptar els seus protocols per garantir l'atenció sanitària universal.

Durant  aquests quatre anys les persones residents a Catalunya que no tenien  targeta sanitària quan necessitaven atenció urgent rebien una factura  per l'atenció, havent-se de fer càrrec del cost econòmic a nivell  particular malgrat que la legislació estatal els assegurava el dret a  ser atès.

Aquesta facturació de l'atenció urgent l'han patit especialment  els col·lectius socials més vulnerables, que s'han vist obligats a pagar per  l'atenció rebuda, o a quedar amb un deute que no poden assumir. Tal com hem denunciat una vegada i una altra des de la nostra  plataforma,moltes persones que necessitaven atenció urgent han desistit  de ser atesos per l'efecte dissuasori de la facturació il·legal de les urgències.


Des de la plataforma PASUCat trobem diverses mancances a la nova Resolució del CatSalut,  que no garanteix el dret universal  a ser atès en Urgències. Senunciem que aquesta nova Resolució encara no s'està aplicant en tots  els Centres Sanitaris  del SISCAT, on se segueix facturant de manera il·legal les urgències, tal com ho demostren les denúncies que ens segueixen arribant.

Aquesta és la resposta que des de la nostra plataforma hem donat al CatSalut  sobre la nova Resolució:

dilluns, 31 d’octubre de 2016

Plantem cara a l’Exclusió Sanitària!

Taller de Casos Pràctics d`Acompanyament per una Sanitat Universal.

Diumenge, 6 de novembre a les 11h
al Casal de Barri Pou de la Figuera (Sant Pere Més Baix, 70)

Hi ha una manera efectiva de plantar cara a l’Exclusió Sanitària. Es diu Acompanyament!
Les companyes dels diferents grups d’acompanyament de la campanya Jo Sí Sanitat Universal la posen en pràctica cada dia, resolent casos concrets d’exclusió i garantint així l’atenció sanitària que tothom necessita.

Però, no és tan fàcil. L’entramat burocràtic, les traves administratives i impediments de tota mena, dificulten aquesta tasca imprescindible. Per sort, moltes de les companyes han acumulat una experiència valuosíssima i la compartiran amb nosaltres

Si us indigna l’Exclusió Sanitària, us preocupa la salut de les persones, i creieu que cal fer alguna cosa, no falteu aquest proper diumenge 6 de novembre a les 11h, al Taller d’Acompanyament, al Casal de Barri Pou de la Figuera. Està previst tractar casos reals, amb els què podrem aprendre de manera efectiva com garantir l’atenció que en aquests moments es denega sistemàticament.

Un cop acabat el taller, aprofitarem per fer un vermutet i dinar “de traje” tots plegats, i passarem uns vídeos curtets durant el cafè, que podrem amenitzar amb una distesa tertúlia.

No hi falteu!

dilluns, 20 de juny de 2016

Al.legacions Llei d´universalització de l’assistència sanitària a Catalunya

Lluny de felicitar-nos pel "Avantprojecte de llei d’universalització de l'assistència sanitària a càrrec del Servei Català de Salut", des de la PASUCat denunciem que el mateix és simplement una mera conversió de la Instrucció 8/2015 en Llei, instrucció que, des de la seva entrada en vigor, és sistemàticament incomplida pel propi Catsalut.

La PASUCat considera que aquest avantprojecte presenta importants limitacions que impedeixen la consecució d'una veritable Sanitat Universal a Catalunya, i per això el passat dia 17 de Juny vam presentar en el Registre de la Generalitat nostres al·legacions, a les quals es pot accedir al següent enllaç:

http://tinyurl.com/Allegacions-Pasucat